Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Wabon. Wabon gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Middels deze privacyverklaring informeert Wabon u op welke wijze Wabon om gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wabon
Emmastraat 2
5721 HB Asten
Tel: 085 902 28 08

Algemeen

De verwerking van persoonsgegevens binnen Wabon vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de AVG. Wabon zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Dit doet Wabon door regelmatig na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op gebied van beveiliging van data als op het gebied van wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van onze dienstverlening

Wabon verwerkt uw persoonsgegevens, omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening verkregen zijn, door derde partijen aan Wabon kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Wabon onder andere van u verwerkt:

Bijzondere persoonsgegevens

Wabon verwerkt geen bijzondere  persoonsgegevens. Mocht er om een dergelijke reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zal Wabon dit voorafgaand aan u kenbaar maken.

Doelen verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Wabon verwerkt, worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo verwerkt Wabon uw persoonsgegevens alleen voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, het voeren van onze administratie, het beveiligen en optimaliseren van de website en de communicatie met u. Tevens kunt u op de website van Wabon uw persoonsgegevens achter laten, zodat Wabon contact kan opnemen om een afspraak in te plannen, om uw vragen te beantwoorden of om een prijsopgave te doen.

Wanneer u geen overeenkomst met Wabon heeft, verwerkt Wabon uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u er voor kiest om gebruik te maken van de contactmogelijkheden via de website van Wabon. Het belang van Wabonis om u van dienst te kunnen zijn. U bepaalt zelf of u uw persoonsgegevens hiervoor wil achterlaten. Mocht u bezwaar hebben tegen deze verwerking dan kunt u dit aangeven via info@wabon.nl.  

In de gevallen waarin er geen sprake is van een van bovenstaande grondslagen, is Wabon verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wabon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking of voor zolang er een dienstrelatie tussen u en Wabon bestaat, dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Delen met derden

Wabon verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover relevant wordt met deze derden geverifieerd of deze partijen op de juiste wijze met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Wabon zal te allen tijde dataminimalisatie van de persoonsgegevens in acht nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wabon neemt verschillende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wabon werkt met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast neemt Wabon de nodige maatregelen met betrekking tot toegangsbeveiliging van alle systemen.

Rechten van betrokkenen

Het is mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. U kunt dit doen door uw verzoek per e-mail te sturen naar info@wabon.nl.  Wabon zal binnen de wettelijke termijn reageren op het desbetreffende verzoek. Ter controle vraagt Wabon u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen, waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Wabon neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Wabonvia het volgende emailadres info@wabon.nl. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Wabon maakt gebruikt functionele en technische cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wabon gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van haar website. Hiermee kan Wabon de effectiviteit van onze internetadvertenties op onze website en op websites van derden bepalen. Wabon maakt op basis van de geregistreerde handelingen een profiel voor u aan en kan daarmee de internetadvertenties op onze website en op websites van derden aanpassen aan uw voorkeuren.

U kunt cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop heeft Wabon geen invloed.

Wijzigingen privacyverklaring

Wabon kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wabon raadt aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen via de website, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.